V.Care המקור

  • "V.Care המקור ”הוא שירות בתשלום המסייע לקונים כימיים למצוא את המוצר הנכון ביעילות.
  • האישומים של "V.Care ניתן לנהל משא ומתן על המקור "בהתאם לשילובי השירות המבוקשים על ידי הקונים. החיובים יכולים להיות קבועים או צפים, על בסיס עלות נוספת או על יחס ספציפי מסכום הרכש בפועל.
  • "V.Care המקור "יכול להיות גם בדיקה חוזרת או שירות משלוח טהור.

טופס הודעה שלך

    אנא פתר את ה- recaptcha כדי להמשיך ÷ 7 = 1